داروی ایورمکتین و COVID-19

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، FDA گفت : "ایورمکتین که بدون نیاز به نسخه در دسترس می باشد، برای حیواناتی در جهت انگل زدایی  استفاده می شود. علاوه بر این، غلظت ایورمکتین در حیوانات بسیار متفاوت از انسان است. از یک جهت ، داروهای دامپزشکی اغلب بسیار متمرکز هستند زیرا در حیوانات بزرگ مانند اسب و گاو استفاده می شوند که وزن آنها بسیار سنگین تر از انسان (یک تن یا سنگین تر) می باشد.

 

چنین دوزهای بالایی می تواند برای انسان بسیار سمی باشد. بسیاری از مواد غیر فعال موجود در محصولات حیوانی برای استفاده در انسان ارزیابی نمی شوند، یا در مقادیر بسیار بیشتری از آنچه در انسان استفاده می شود یافت می شوند. در برخی موارد، ما نمی دانیم که چگونه این مواد غیر فعال بر جذب ایورمکتین در بدن انسان تأثیر می گذارد.