آسم گربه. بیماری های گربه
آسم در گربه ها

آسم در گربه ها

گاهی اوقات ممکن است، آسم گربه سانان فقط به عنوان یک گلوله مو، یا احتمالاً خفگی با کمی غذا تلقی شود. آسم می تواند باعث سرفه گربه شما شود و بعد از آن به نظر می رسد که حالش خوب است، اما این بیماری به آرامی در حال پیشرفت است و هیچ درمانی ندارد.