سگ-گربه-آسیب چشمی-چشم
راهکارهای مواجه با آسیب چشمی در حیوانات خانگی

راهکارهای مواجه با آسیب چشمی در حیوانات خانگی

چشمان هر موجودی از ارگان های حیاتی او برای ادامه ی بقا می باشند. به منظور ایجاد بینایی، چشم دارای یک سری ساختارهای ظریف است که در داخل کره ی چشم معلق هستند. هر گونه آسیب کوچک به چشم می تواند عواقب بزرگی بر این ساختارهای پیچیده داشته باشد.

به این وب سایت رای دهید