سگ-گربه-پانکراس-لوزالمعده-
همه چیز در رابطه با پانکراس در حیوانات خانگی

همه چیز در رابطه با پانکراس در حیوانات خانگی

لوزالمعده عضوی کشیده و مسطح است که در محوطه ی شکمی و در امتداد روده کوچک قرار دارد. این اندام کوچک وظایف بزرگی در تنظیم سطح گلوکز حیوان خانگی شما از طریق ترشح انسولین دارد، ترشحات گوارشی را کنترل می کند و حتی می تواند بر هورمون های رشد خاصی، تأثیر بگذارد.

به این وب سایت رای دهید