عفونت ادراری.گربه
عفونت ادراری در گربه ها

عفونت ادراری در گربه ها

تحقیقات جدید ارتباط بین عفونت های دستگاه ادراری و استرس را نشان می دهد. کاهش استرس می تواند دفعات بیماری را کاهش دهد. استرس می تواند مربوط به تغییرات در برنامه خانواده مانند، ساعات کاری مختلف، نقل مکان به خانه جدید یا بازسازی خانه ای که در آن زندگی می کنید، می تواند استرس زا باشد.

به این وب سایت رای دهید