واکسیناسیون
کلیه خدمات ارائه شده در این بخش، توسط مراکز درمانی شناخته شده و سرآمد در محدوده هر استان و تحت نظارت کلینیسین های خبره و بنام ارائه میشود.
لطفا ابتدا نوع حیوان را مشخص و از لیست نوع واکسن را انتخاب کنید
صورتحساب
عنوان قیمت
هزینه ویزیت 80000
80000 تومان