تشخیص نر یا ماده بودن همستر.همستر نر.همستر ماده.انواع همستر
تشخیص نر یا ماده بودن همستر

تشخیص نر یا ماده بودن همستر

تشخیص دادن جنسیت همسترها می تواند دشوار باشد، تفاوت های اساسی برای همه گونه های همستر، سوری ، کوتوله یا چینی مشابه است . با این حال، هر گونه دارای ویژگی ها متفاوتی است که می تواند به شناسایی جنسیت کمک کند.

به این وب سایت رای دهید