واکسیناسیون گربه.واکسیناسیون حیوانات خانگی
واکسیناسیون گربه

واکسیناسیون گربه

اگر گربه شما همیشه در داخل خانه بماند، ممکن است فکر کنید که از بیماری ها محافظت می شود. اما آنها هنوز هم می توانند میکروب های موجود در هوا را که ممکن است از پنجره یا در وارد شوند، بگیرند.

به این وب سایت رای دهید