سلامت واحد
تبدیل

تبدیل "سلامت واحد" از مفهومی ساختاری به "سیاست عملیاتی"

سازمان های بین المللی متعددی گردهم آمده اند تا هیئت تخصصی سطح بالایی را به منظور اجرای اصول "سلامت واحد" و بهبود درک ما از چگونگی ظهور و شیوع بیماری هایی با احتمال همه گیری گسترده، ایجاد نمایند.

اهمیت

اهمیت "سلامت واحد" در شرایط فعلی چیست؟

ما بایستی همچنان ارزش "سلامت واحد" را به جهانیان یادآوری نمائیم.

به این وب سایت رای دهید