فلج-حنجره-سگ
فلج حنجره در سگ ها

فلج حنجره در سگ ها

فلج حنجره وضعیتی در سگ است که در آن ماهیچه های حنجره دیگر قادر به باز و بسته کردن گلوت (ریما گلوتیدیس) نیستند. حنجره بخشی از دستگاه تنفسی فوقانی است. وقتی ماهیچه های حنجره دیگر به درستی کار نکنند، تارهای صوتی ثابت می مانند

به این وب سایت رای دهید