کابل.جنگ.حیوانات.افغانستان
نجات حیوانات از کابل جنجال برانگیخت

نجات حیوانات از کابل جنجال برانگیخت

نجات حیوانات در کابل این سؤال را ایجاد کرده است که آیا حیوانات باید بیش از مردم در اولویت قرار گیرند یا نه. در آخرین روزهای جنگ بیست ساله غرب در افغانستان ، جنجال کوچکی به راه افتاد که معلوم شد برخی خیریه های غربی در حمایت از حیوانات در افغانستان مشارکت داشته اند.

به این وب سایت رای دهید