گیاهان سمی.گل مروارید.گل مرداب
گیاهان مضر برای گربه ها

گیاهان مضر برای گربه ها

در صورت امکان ، گیاهان سمی را از فضای داخلی و خارجی خانه خود دور کنید. اگر گیاهانی دارید که ممکن است برای حیوانات خانگی شما مشکل ایجاد کند ، نصب حصار یا محوطه ای برای جلوگیری از دسترسی حیوانات خود به این گیاهان در نظر بگیرید.

به این وب سایت رای دهید