بیانیه مهم سازمان جهانی بهداشت حیوانات در خصوص کووید19

بیانیه مهم سازمان جهانی بهداشت حیوانات در خصوص کووید19

0 دیدگاه 20 اردیبهشت 1400 چاپ خبر بازدید: 601
بیانیه مهم سازمان جهانی بهداشت حیوانات در خصوص کووید19
خطر مبدل شدن حیوانات مستعدی چون راسوها به مخزن ویروس عامل بیماری SARS-CoV-2، سبب بروز نگرانی جهانی میشود. این امر میتواند منجر به ایجاد مخاطراتی برای سلامت عمومی شده و اتفاقاتی را در آینده برای جامعه بشری رقم بزند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، یافته های اخیر محققین در دانمارک حاکی از آن دارد که ویروس عامل بیماری کووید19 توانایی آن را دارد تا از طریق تماس با انسان ها به مینک ها منتقل شده، دچار نوعی جهش ویروسی و تکامل شده و مجددا به انسان منتقل گردد.
سازمان جهانی بهداشت حیوانات تصدیق میکند که چنین رویدادهایی پیامدهای مهمی را برای بهداشت عمومی به همراه خواهد داشت. اگرچه پاندمی کووید19 به صورت پایداری در حال انتقال میان انسان ها است، با این حال این نگرانی وجود دارد که معرفی و گردش سویه های جدید ویروس در انسان میتواند منجر به تغییراتی در قابلیت انتقال ،حدت و یا کاهش اثرات درمان و واکسیناسیون شود. ولیکن عواقب چنین اتفاقاتی هنوز ناشناخته مانده است و به منظور درک کامل تاثیر جهش هایی از این دست، تحقیقات بیشتری لازم است.
در این بین ، همکاری نزدیک میان مقامات بهداشت عمومی حیوانات در راستای شناسایی بهتر این بیماری و کاهش تاثیرات آن ضروری است. از سوی دیگر ، سیاست "سلامت واحد" توانایی آن را دارد تا درک مخاطرات این بیماری برای سلامت انسان ها و حیوانات را میسر نماید.

 
سازمان جهانی بهداشت حیوانات از کشورهای مختلف درخواست میکند تا با اجرای اقدامات موثر در زمینه مدیریت مخاطرات، از سلامت و رفاه حیوانات و در نتیجه، بهداشت عمومی حفاظت نماید.

در این راستا انتظار میرود تا کشورها :
1.با اجرای استراتژی های ملی کاهش مخاطرات ، از انتقال SARS-CoV-2 میان انسان ها و حیوانات حساس جلوگیری نمایند.
2.با رویکرد واحد بهداشتی ،نظارت خود را بر حیوانات حساس مانند راسوها و راکون ها افزایش داده و از تماس نزدیک انسان با این حیوانات جلوگیری نمایند. در این خصوص، کشورها نیازمند نظارتی فعال خواهند بود چرا که تشخیص اولیه بیماری در این حیوانات و به خصوص راسوها، دشوار خواهد بود.
3.گزارشات مرتبط با درگیری های احتمالی این حیوانات با کووید19 را به سرعت از طریق سیستم جهانی اطلاعات بهداشت حیوانات،منتشر نمایند.
4.توالی های ژنتیکی مرتبط با ویروسهای جدا شده SARS-CoV-2 از حیوانات و سایر یافته های تحقیقاتی خود را با جامعه جهانی به اشتراک بگذارند.
در نهایت، به منظور حمایت از کشورهای مختلف در اجرای این اقدامات، سازمان جهانی بهداشت حیوانات دستورالعمل هایی را برای افرادی که با حیوانات حساس به کووید19 کار میکنند تهیه کرده است.

تهیه،تنظیم و ترجمه : تحریریه خبر "دامپزشک"

به این وب سایت رای دهید